จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี กลาง 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ มหาโพธิ์ สระโบสถ์ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจง สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระจัน บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี เล็ก 2540