จังหวัด
ชื่อ อบต. ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี เล็ก 2547
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโอ กระโอ ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ กอลำ ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน ประจัน ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ยะรัง ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด วัด ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา สะดาวา ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสะนอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม เขาตูม ยะรัง ปัตตานี ใหญ่ 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลเมาะมาวี เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละดือรามัน ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ลิดล เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร่อน เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยะรม เบตง ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา บันนังสตา บันนังสตา ยะลา เล็ก 2538
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต คีรีเขต ธารโต ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ธารโต ธารโต ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร บ้านแหร ธารโต ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด แม่หวาด ธารโต ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ยะหา ยะหา ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ละแอ ยะหา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ บาโร๊ะ ยะหา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ตาชี ยะหา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน บาโงยซิแน ยะหา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง กาตอง ยะหา ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือระ กอตอตือระ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ กาลอ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง กาลูปัง รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ จะกว๊ะ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ ตะโละหะลอ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ท่าธง รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ บาลอ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย บาโงย รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง บือมัง รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ ยะต๊ะ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา วังพญา รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง อาซ่อง รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เกะรอ รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม เนินงาม รามัน ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง กาบัง กาบัง ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ บาละ กาบัง ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง กรงปินัง กรงปินัง ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง ปุโรง กรงปินัง ยะลา เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ สะเอะ กรงปินัง ยะลา เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา เล็ก 2542
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต โฆษิต ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน พร่อน ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค นานาค ตากใบ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส กลาง 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส กลาง 2539
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส สามัญ 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส เล็ก 2540
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส เล็ก 2539